ใบสมัครโครงการนักศึกษาช่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
         
       
ปีการศึกษา  
ข้อมูลส่วนตัว      
ชื่อ นามสกุล รหัส
สาขาวิชา           ชั้นปีที่  
อาจารย์ที่ปริกษา
เบอร์โทรศัพท์ E-mail
ที่อยู่
หอพัก 4
หอพัก 5
หอพัก 6
หอนอก
ห้องพักเลขที่ *โปรดระบุทั้งหอพักในและหอพักนอก
           
ความสามารถพิเศษ      
Microsoft Office
อื่นๆ
พิมพ์งาน(ไทย/อังกฤษ)    
           
           รายรับต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน
           
ปัจจุบันนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)หรือไม่  
         
     
นักศึกษาเคยขอทุนการศึกษาหรือไม่    
      
           
หน่วยงานที่นักศึกษาประสงค์จะปฏิบัติงาน (เรียงตามความสนใจ)
1.    
2.    
3.    
           
วันเวลาที่สามารถปฏิบัติงานได้      
     
จันทร์     ช่วงที่ 2      ช่วงที่ 3 
อังคาร   ช่วงที่ 1     ช่วงที่ 2      ช่วงที่ 3 
พุธ   ช่วงที่ 1     ช่วงที่ 2      ช่วงที่ 3 
พฤหัสฯ   ช่วงที่ 1     ช่วงที่ 2      ช่วงที่ 3 
ศุกร์   ช่วงที่ 1     ช่วงที่ 2      ช่วงที่ 3