หน้าหลัก |ใบขอตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ | รายงานการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์คงค้าง | รายงานการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ | ติดต่อ

 

ใบขอใช้บริการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ

------------------------------------------

วัน/เดือน/ปี ที่ป้อนข้อมูล:
 

เรียน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

 

ด้วย ข้าพเจ้า ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ (*08xxxxxxxx) e-mail addres

มีความประสงค์ขอใช้บริการ ตรวจสอบเครื่อง (คอมพิวเตอร์ ) ยี่ห้อ

รุ่น: อาคาร/สถานที่

ี้

ซึ่งมีอาการเบื้องต้น ดังนี้

 

 

 

 

____________________________________________________________