หน้าหลัก |ใบขอตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ | รายงานการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์คงค้าง | รายงานการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ | ติดต่อ

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
อาคารสถานที่
ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)
ผู้รับผิดชอบ
1
Linda Erskine-Hill
ห้องพักอาจารย์ 1
3
นายเอกพจน์ คงสวัสดิ์
2
ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร
สำนักงานคณะฯ ชั้น 1
1
นายพีรเดช นิ่มอนงค์
3
ศิริพร เผือกผ่อง
ห้องพักอาจารย์ 1
2
นายพีรเดช นิ่มอนงค์
4
เกศราพร
ห้องพักอาจารย์ 3
1
นายพีรเดช นิ่มอนงค์
5
อาจารย์ศศิกานต์ เฮ้าจตุรัส
ห้องพักอาจารย์ 6
1
นายเอกพจน์ คงสวัสดิ์
6
อาจารย์รุ่งนภา ศักดิ์บุญญารัตน์
ห้องพักอาจารย์ 1
1
นายเอกพจน์ คงสวัสดิ์
7
อาจารย์ณฐวัฒน์ ปิลันธนานนท์
ห้องพักอาจารย์ 9
2
เอกพจน์ คงสวัสดิ์
8
ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ
ห้องพักอาจารย์ 3
1
นายเอกพจน์ คงสวัสดิ์
12
ประพล เปรมทองสุข
ห้องพักอาจารย์ 3
4
พีรเดช นิ่มอนงค์
13
สุกัญญา เลิศสุโภชวณิชย์
ห้องพักอาจารย์ 1
1
จุฑาพร รัตนโชคกุล
14
ธนกฤต สังเฉย
ห้องพักอาจารย์ 2
1
นายเอกพจน์ คงสวัสดิ์
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุษ คงรุ่งโชค
ห้องพักอาจารย์ 8
1
จุฑาพร รัตนโชคกุล
16
อาจารย์ประสพชัย พสุนนท์
ห้องพักอาจารย์ 5
1
เอกพจน์ คงสวัสดิ์

 

 

____________________________________________________________